باران می بارد امشب

دیشب بعد از مدتها صدای زیبای تو رو روی شیروونی خونه های شهرمون, شنیدم

ببار شاید دل غبار گرفته ما پاک شه.

شاید اشک چشمامون با قطره ها آسمونی تو یکی شه.

شاید چتری از روی محبت باز شه.

تو زیبایی باران...

/ 1 نظر / 14 بازدید
تارا

نه خیر مثل اینک پاک فراموشمون کردی پریا خانوم